Rabu, 16 Februari 2011

Latihan soal usaha dan energi


1.Sebuah benda bermassa 1 Kg mula mula dalam keadaan diam,kemudian di tarik oleh sebuah gaya F sehingga dalam waktu 5 sekon, kelajuan benda berubah menjadi 12 m/s .Usaha yang dilakukan benda selama 5 sekon adalah ....
                a. 30 J                                                                    c.72 J
                b.60 J                                                                     d.144 J
2.Sebuah betu bermssa 500 gram diangkat vertikal ke atas dengan kelajuaan tetap sejauh 2 m  dari titik acuan. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2 ,usaha yang dilakuakan gaya angkat tersebut adalah...
                a. 10 J                                                                    c.  14 J
                b.12 J                                                                     d.16 J
3.Sebuah bermssa 2 Kg dijatuhkan dari ketinggian 10m. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2, energi mekanik benda pada setiap titik adalahj...
                 a. 50 J                                                                   c.150 J
                b.100 J                                                                  d.200
4.sebuah benda bermassa 10 Kg bergerak dengan kelajuaan 2 m/s . Kemudian benda dipercepat oleh gay tetap sebesar 40 N sehingga menempuh jarak 20 m . Perubahan energi kinetik benda adalah......
                a. 600 J                                                                  c. 800 J
                b. 700 J                                                                 d. 900 J
5.Rizky dengan massa 50 Kg menaiki tangga setinggi 5 m dalam waktu 5 sekon. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2,daya yang dikeluarkan Rizky adalah......
                a.50 Watt                                                                             c. 500 Watt
                b.250 Watt                                                                          d.5000 watt

Macam macam Pesawat Sederhana


1.       Tuas
Prisip Tuasa = beban X lengan beban = Kuasa X lengan Kuasa
Rumus :
W x lb = F x lkKM =  W/F = lk / lb

KM =  Keuntungan Mekanik
W   = Beban
F    = Kuasa
L = Lengan Beban
L = Lengan Kuasa
Jenis Jenis Tuas :
1.       Tuas Jenis Pertama = Titik tumpu berada diantara beban dan kuasa
2.       Tuas jenis Kedua = beban diantara kuasa dan titik Tumpu
3.       Tuas Jenis Ketiga = Kuasa Berda diantara titik tumpu dan beban

 Contoh Tuas2.Katrol
Macam macam Katrol
a.       Katrol Tetap
KM = 1
Lk  = lb
F = W


 
b.Katrol Bergerak
KM = 2
Lk  = lb
F = ½ W

 
c.Sistem Katrol / Takal

        KM = Banyaknya Katrol

 


3.Bidang Miring

Rumus :
KM = S / h
KM = W/F
 
         
S/h = W/F

                               
Macam Macam Bidang Miring :
a.       Tanggab.      Mata Kapak


c.       Mata Pisau

 
d.      Pembuatan jaln di pegunungan

Selasa, 15 Februari 2011

Usaha dan Energi


Usaha dan Energi 

Ø      Usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan yang searah dengan gaya tersebut.

 Usaha
                  W = F . s

     W = Usaha ( Joule )
      F = Gaya ( Newton )
      s = Perpindahan ( Meter )

Ø      Daya adalh usaha yang dilakukan tiap stuan waktu

 Daya

             P  = W
                      t
                 =  F.s
                       t
                 =  F. v
P = Daya ( watt )
 t = waktu
 F = gaya
 s = Perpindahan
 v = Kecepatan

        

Ø      Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha

Ø      Macam macam bentuk energi :

a.Energi kimia
b.Energi kalor
c. Energi cahaya
d.Energi Listrik
e.Energi nuklir
f. Energi kinetikØ      Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak
Energi mekanik terdiri atas energi potensial dan energi kinetik.
1.Energi Potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya

Energi Potensial

    Ep = m . g . h

Ep = Energi Potensial
m = massa
g = Percepatan gravitasi bumi
h = Ketinggian


 2.Energi Kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya
Energi Kinetik

           Ek = ½ . m . v2
  
 Ek = Energi kinetik ( J )
m = Massa ( kg )
v = kecepatan ( m/s )2


3.Energi Mekanik adalah energi yang dimiliki benda yang sedang   bergerak
Energi mekanik

          Em = Ep + Ek
Em = Energi mekanik
Ep = Energi Potensial
Ek = Energi Kinetik